De club:

De motorclub is een vrije club, die uit alle soorten motoren bestaat, met een cilinderinhoud van ten minste 125 cc.

Door de club zullen zowel eigen uitgestippelde ritten, toerritten bij andere clubs als buitenlandse treffens gereden worden.

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar veroorzaakte ongevallen en verkeersovertredingen bij alle activiteiten.

De club is in geen enkel geval verantwoordelijk/aansprakelijk.

Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico van de deelnemers. De club kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of letsel opgelopen tijdens één van de activiteiten.

Kinderen van leden tot en met de leeftijd van 16 jaar zijn kosteloos lid van de club.

Bij het meenemen van kinderen naar club activiteiten, geschiedt dit geheel onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende ouder/begeleider/deelnemer.

Inschrijving, rijbewijs en verzekeringspapieren moeten kunnen worden getoond op vraag van een bestuurslid.

Op geregelde tijdstippen, en dit minstens om de 3 maanden, wordt een vergadering door het bestuur gehouden.

Ook zal telkens door de penningmeester de financiële stand van zaken voorgelegd en toegelicht worden en wordt er een verslag van de vergadering opgemaakt.
Dit verslag wordt de volgende vergadering getekend door de aanwezige bestuursleden.

Ledenvergaderingen worden na afspraak met het bestuur georganiseerd en deze ten minste 1 x per jaar. Het maandelijkse clubcafé zal gebruikt worden als tussentijdse ledenvergadering.

Onze club is opgericht om een goed imago op te bouwen, niet om berucht te worden. Elke vorm van vandalisme, vechten, dronkenschap en verdovende middelen tijdens de activiteiten leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de club.

Daarom zullen er tijdens de ritten geen alcoholische dranken geduld worden.

Deze regel is er niet om de clubleden in hun vrijheid te beknotten, maar om zichzelf en andere leden te beschermen tegen ongelukken tijdens de ritten.

Na aankomst in het lokaal is ieder vrij in hun doen en laten.

Aanstootgevende logo’s en gedrag naar onze club en naar andere clubs kunnen, na overleg door de bestuursleden, worden geweigerd. Het dragen van driedelige emblemen of logo's op de rug worden niet toegestaan.

Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om personen welke zich niet aan deze regels houden hun lidmaatschap terstond op te heffen en ze te weigeren als lid.

Het clublokaal is een vrije instelling en is in geen enkel geval verbonden met de club. De wensen en vragen van de uitbaters moeten ten allen tijde gerespecteerd worden.

 

Het lidgeld:

Het lidgeld wordt betaald voor de 1ste januari van het aankomende jaar.

Bij het niet ontvangen van deze, is het betrokken lid niet langer ingeschreven in onze ledenlijst en onze club.

Lidgeld bedraagt 30 €/jaar voor de rijder en 20 €/jaar voor een duozitter voor inschrijvingen tot en met 31 augustus. Mensen die na 31 augustus wensen lid te worden kunnen dit tegen een respectievelijk bedrag van 20/10€ voor het resterende deel van het jaar.

Personen die meerijden met een eigen uitgestippelde rit (Shocrit), maar geen lid zijn, mogen de eerste keer gratis mee, als kennismaking.

Maar als ze een 2de, 3de keer of meer meerijden, moeten ze wel 10€ per keer betalen.

Dit geldt zowel voor de rijder als voor de duo.

Toerritten/treffens

Afspraken rond het motorrijden in groep

Bij het uitrijden zal steeds een toerleider vooraan rijden, deze persoon moet gevolgd worden, dit om onregelmatigheden of races te vermijden.

Bij toerritten en activiteiten van de club wordt verwacht dat ieder van ons kan vertrekken aan het clublokaal of verzamelplaats met een volle tank, op basis hiervan worden de nodige tankbeurten ingelast.

Niemand kan verplicht worden om aan de activiteiten deel te nemen.

Elke motor moet technisch in orde zijn (banden, remmen, verlichting...) zodat de rit uitgereden kan worden.

Het rijden in groep gebeurt, waar mogelijk, geschrankt. Zo wordt de afstand tussen de eerste en de laatste rijder kleiner wat diverse voordelen heeft:

- de toerleider ziet gemakkelijker of iedereen nog volgt

- men is vlugger kruispunten en verkeerslichten gepasseerd

- indien iemand uit de groep iets moet melden aan de koprijder moet minder afstand overbrugd worden

- andere weggebruikers kunnen ons sneller inhalen

In steden en bij druk verkeer wordt er zo kort mogelijk bij elkaar gereden en zo vlug mogelijk aangesloten.

Na een stoppunt (drink-,eet-,foto-, plasstop,...) probeert men dezelfde positie terug in te nemen.

Zo weet iedereen direct wie achter hem vermist is, indien er zich een opsplitsing van de groep zou voordoen.

Iedereen wordt verwacht regelmatig te controleren of de persoon achter hem nog volgt, vooral bij kruispunten.

Indien dit niet meer het geval is, blijft de laatste even wachten zodat de volgers weten welke richting ze moeten nemen.

Wordt de groep opgesplitst, vb aan rode lichten, door een te grote afstand binnen de groep of door andere onverwachte gebeurtenissen, dan wordt de toerleider gewaarschuwd per claxon en wordt gestopt waar mogelijk.

Zodra de rest van de groep terug aankomt, wordt de toerleider gewaarschuwd door te flitsen met de lichten en kan terug verder worden gereden.

Om het opsplitsen van de groep zoveel mogelijk te voorkomen, dient iedereen ervoor te zorgen zoveel mogelijk aan te sluiten. Achteraan in de groep is dit het moeilijkst.

Daarom wordt gevraagd dat minder ervaren rijders vooraan rijden. Zo ziet de toerleider meteen of het tempo te hoog ligt of niet.

Ook iedereen die onderweg moeilijkheden heeft om te volgen, kan door de toerleider verzocht worden om meer vooraan te gaan rijden (dit na een stoppunt).

Bij het inhalen van andere voertuigen wacht ieder zijn beurt af, vb. op de autosnelweg steekt men pas voorbij als men bij het voertuig komt dat voorbijgestoken moet worden.

Het afzetten van straten is officieel toegelaten (in België) mits men voorzien is van een fluo -hesje met de vermelding van "Wegkapitein" op de rugzijde en in het bezit is van een C3) bordje. Daar we dit meestal niet bij hebben tijdens een rit en voor het geval dat er iemand zich toch geroepen moest voelen om de straten af te zetten, is dit op eigen risico en dient iedereen toch voorzichtig te zijn.

De toerleider brengt de groep terug naar het afgesproken eindpunt, iedereen die 'sneller' thuis wil zijn (vb bij terugrijden langs autosnelweg) is hierin vrij, maar brengt wel de toerleider op de hoogte.

Zo weet deze dat hij niet meer moet controleren of die 'snelle' jongens nog volgen.

Dit geld ook voor personen die niet meer meerijden tot aan het afgesproken eindpunt, (vb als we dichtbij hun thuis passeren) Let op, het blijft wel de bedoeling om samen in groep te rijden.

Indien iemand in panne valt, wordt hij geholpen door de andere deelnemers voor zover mogelijk (vb een telefoontje naar een pechdienst).

Afhankelijk van de ernst van de panne wordt ter plaatse beslist wat er verder moet gebeuren.

Deze ritten zullen plaatsvinden in het weekend.

Clubcafé.

Elk maand wordt er een clubcafé gehouden in ons lokaal en dit van 13u tot 17u. (datums worden op het einde van het jaar vastgelegd voor het volgende jaar ism de uitbaters van ons lokaal).

Op deze bijeenkomsten wordt er steeds de agenda voor de komende periode (tot aan volgend clubcafé) besproken. Problemen en/of vragen kunnen worden gesteld aan het bestuur (eventueel anoniem) via mail, telefoon of persoonlijk en worden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering, waarin dan ook beslissingen worden genomen.

Deze worden dan terug gecommuniceerd naar het betrokken lid en eventueel de club op het eerstvolgende clubcafé.

 

Reglement: Ieder lid verklaart zich akkoord met dit reglement door zijn/haar aansluiting bij de club en wordt geacht dit ook te kennen.

Het reglement kan ten allen tijde aangepast worden door de raad van bestuur.